Navigace

Obsah

Nový územní plán


Vážení občané

případné podněty (návrhy) do připravovaného územního plánu obce Týniště můžete podávat písemnou formou prostřednictvím zveřejněného tiskopisu včetně přílohy (kopie snímku katastrální mapy s vyznačením předmětného pozemku/ů nebo objektu) do kanceláře obecního úřadu.


Lhůta pro podání podnětů končí v pondělí 27.8.2012 v 18:00 hodin.

tiskopis pro podání podnětů

Oznámení o projednávání zadání územního plánu Týniště

Návrh zadání územního plánu Týniště

Logo Plzeňského kraje

Tento projekt byl spolufinancován z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2013

 

Veřejná vyhláška - návrh územního plánu Týniště

Veřejná vyhláška-oznámení-veřejné projednání návrhu územního plánu Týniště

Veřejná vyhláška-oznámení o vydání opatření obecné povahy-Územního plánu Týniště

Vážení občané,

Územní plán obce Týniště byl schválen na veřejném zasedání zastupitelstva dne 14.6.2015 a nabyl účinnosti dne 30.6.2015.

Zhotovitel územního plánu: Ing. Arch. Jaroslava Lexová, Architektonické studio, Klatovská tř. č. 16, Plzeň.

Celá dokumentace územního plánu obce je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Týništi.

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TÝNIŠTĚ


Textová část:

Územní plán - textová část


Grafická část:

1. Základní členění území

2. Urbanistická koncepce

3. Dopravní a Technická infrastruktura

4. VPS a asanace


Odúvodnění ÚP:

Odůvodnění ÚP - textová část
 

1. Koordinační výkres

2. Širší vztahy

3. Předpokládaný zábor ZPF