Obsah

Hasiči


Historie Sboru dobrovolných hasičů Týniště
 
Člověk od nepaměti podstupoval boj s přírodou a jejími ničivými živly. Na počátku historie lidského rodu to byl zápas velmi nerovný. Živelné pohromy byly pro člověka nezvladatelné. Postupem času se mu však daří čím déle tím více tyto živly spoutávat, omezovat jejich ničivé účinky a v nejednom případě i využít jejich síly ke svému prospěchu.
To vyburcovalo radní obce Týniště, kteří rozhodli vybudovat zdroj k ochraně jejich majetku, proti nezkrotnému živlu ohni. Počátkem roku 1926 rozhodli radní vybudovat obecní vodovod za podpory místního zemědělce a hostinského p. Kaisera Václava, který se podílel na financování této akce. Když počátkem roku 1927 byl obecní vodovod zkolaudován a dán do provozu, 1.února 1927 představitelé obce Týniště rozhodli o založení Hasičského sboru. Tak vznikla ušlechtilá myšlenka uplatnit naprosto nezištnou činnost pro všechny potřebné, která byla a je příkladem morálky a vztahu k rodné obci – domovu.
 
Prvními zakládajícími členy byli p.Voráček Bohuslav, Týniště 26, p.Hora Karel, Týniště 9, p.Černý Josef, Týniště 34, p.Řežábek Jan, Týniště 3, p.Pumpa Josef, Týniště 28.
V tomto období bylo použito k hašení požárů jen obecních hydrantů. Prověřením hydrantů byl též zásah u požáru, který vypukl v obci v r. 1933 v č.p. 14. Koncem třicátých let se konal I. Hasičský ples. Za nacistické okupace stagnoval politický i společenský život, ale ani v těchto těžkých letech sbor hasičů nerezignoval a pod hasičským heslem Bližšímu k ochraně – vlasti oslavě, obstáli a položili první základ pro další rozvoj hasičů v Týništi. Po druhé světové válce došlo ke zvýšení činnosti sboru a obnovení pořádání hasičských plesů v obci. I sbor se rozšířil na 13 členů. Počátkem 50 let získal sbor od tehdejšího okresního národního výboru v Přešticích motorovou stříkačku PS-6 s podvozkem. Od roku 1956 už nejsou  Hasiči, ale mají nový název – Místní jednota požární ochrany. Ta se soustředila na protipožární prevenci a zvelebování obce.Sběrem starého železa a pomocí v zemědělství si získávala finanční prostředky.Počátkem 70 let sbor získal tři nové mladé členy.V roce 80 došlo k výměně stříkačky, získali jsme PS8. Stará stříkačka byla předána do musea v Nepomuku.V roce 1986 sbor přijal do svých řad dva nové členy. V roce 1987 byla zahájena generální oprava vodovodního řádu po celé obci, dokončena v létě r. 1989. V roce 1991 došlo k přejmenování sboru na Sbor dobrovolných hasičů (SDH), který je dosud. V roce 1992 se opět navazovalo na tradici hasičství a byla založena Hasičská vzájemná pojišťovna, i týnišťský sbor je držitelem akcií 2 ks x 1000 Kč a to od 1.4.
V tomto roce byly prověřeny tlakové zkoušky obecních hydrantů od firmy ZVAK Starý Plzenec. Dále byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice, finanční částka činila 10 050 Kč a členové sboru odpracovali 76 brigádnických hodin. V roce 1994 byl přijat 1 nový člen, v témže roce byl proveden sběr železného šrotu, sběr padaných jablek, to byl náš jediný kladný příjem do pokladny během roku. Od roku 1997 se ujal ve sboru hezký zvyk předáváním čestných uznání a věcných dárků členům při dovršení jubilejních narozenin => poprvé při oslavě 50 a 60. V říjnu 1997 krátce po sobě zemřeli 2 zakládající členové p.Voráček Bohuslav č.26, p.Voráček Václav č.11. V této době činila základna 11 členů. O rok později na návrh OSH-PJ byl navýšen členský příspěvek na 50 Kč.
25.1.2002 se po 53 letech pořádal Hasičský ples v novodobé historii sboru, konal se hostinci ,,U Kaiserů‘‘. Tato akce měla velký ohlas, hrála kapela ASFALT a byla bohatá tombola, prodalo se 100 lístků, což přineslo do pokladny sboru slušný zisk. Dále sbor pokračuje v každoroční tradici stavění máje a posezení u táborového ohně i pro veřejnost.
Počátkem měsíce července jsme oslavili 75. výročí založení sboru, kde jsme pozvali okolní sbory a večer poseděli při harmonice. Byli oceněni někteří starší členové, mezi nimi p.Řežábek Miroslav č.p. 14, který dovršil 50 let ve sboru. Rok 2007 byl pro sbor klíčový, na VVH jsme přijali za členky naše ženy – většinou partnerky našich členů : pí.Bláhovou, Chmelíkovou, Ježkovou, Kaslovou, Pavlíkovou, Kovářovou, Rašpličkovou Václavu a Lucii. Členská základna dovršila 20 členů. 23.6.2007 se konala slavnostní Valná hromada k 80. výročí založení sboru v obci. Akce se konala v hostinci ,,U Kaiserů ‘‘. Za VV OSH-PJ se zúčastnil p.Mráz Zdeněk – předal od OSH-PJ Čestné uznání. Za okrsek č.8 Horšice se zúčastnil p.Mičko Albert, dále se zúčastnili zástupci sborů okolních obcí. Členové byli oceněni čestným uznáním a medailemi ZPP. Po slavnostní schůzi bylo občerstvení a posezení při muzice.
Z popudu našich členek sboru hasičů, jsme v roce 2008, obnovili tradici oslav MDŽ a to pro všechny ženy v obci. Toto rozhodnutí má velký ohlas.
V letošním roce 2012 při VVH sboru 14.1. jsme si připomněli 85. výročí sboru, přivítali jsme vzácnou návštěvu starostu KSH PK a starostu OSH-PJ p.Černého Josefa. V diskuzi poblahopřál k výročí a kladně hodnotil Valnou hromadu a činnost našeho sboru za uplynulé období.
Co říci na konec – týnišťský sbor a jeho členové mohou být na svoji minulost i současnost právem hrdi a přát si navzájem hodně síly v příštím konání.
 
 
 
Členská základna k 1.1. 2012:
 
p.Bečvář Jiří, Týniště – Luh č.24
p.Bláha Václav, Týniště č.34
pí.Bláhová Hana, Týniště č.34
p.Cibulka Jan, Týniště č.2
p.Chmelík Daniel, Týniště č.17
pí.Chmelíková Petra, Týniště č.17
pí.Gögl Věra, Týniště č.18
p.Ježek Michal, Týniště č.1
p.Jungmann Robert, Týniště č.23
p.Kasl Lubomír, Týniště č.17
pí.Kaslová Jitka, Týniště č.17
p.Macháček Jan, Týniště č.5
p.Pavlík Oldřich, Týniště č.3
pí.Pavlíková Anna, Týniště č.3
p.Rašplička Jiří, Týniště č.40
p.Rašplička Josef, Týniště č.40
pí.Rašpličková Václava, Týniště č.40
p.Rybár Miroslav, Týniště č.1
pí.Rybárová Olga, Týniště č.1
p.Voráček Jiří, Týniště č.11
 
 
 
 
 
 
Zpracoval p.Rašplička Josef
 v Týništi 1.2.2012