Navigace

Obsah

Blízké okolí

V okolí se nachází několik zajímavých míst a památek, které si jistě zaslouží zmínku na našich stránkách.
 

 • Žinkovy

  První lidé tu prošli krajinou asi před 4tis. léty. Poté si místo na kopci dnes zvaném Obrovo hradiště vybrali Slované, aby jej osídlili. Ještě dnes můžeme v této lokalitě i v okolí najít úlomky jejich práce i života.
  Osada Žinkov byla malá, nejprve snad jen o pěti, šesti chatách a dvorcem. Poprvé je pak původní ves Žinkovy v písemných pramenech připomínána kolem roku 1176, kdy zde vládl Oldřich ze Žinkov, předek pánů z Potštejna, vládnoucích na Potštejně až do 15. století. Za nich byl v letech 1252 – 1259 za vsí postaven hrad Potštejn. Zříceniny hradu můžeme najít ještě dnes, i když na počátku 16. století byl Potštejn popisován již jen jako pouhý les.

  Ve 2. pol. 13. stol., kdy došlo ke spojení žinkovského zboží s hradem Potštejnem, byly Žinkovy povýšeny a získaly práva trhového městečka. Počátkem 16. století dochází k hospodářskému rozvoji panství díky rozkvětu panského velkostatku. Zvyšují se výnosy z podniků pivovarských, rybničních, z chování dobytka a pěstování a prodeje obilnin. Rozšiřování rybničních ploch bylo jednou z priorit tehdejších vlastníků panství a tak byl upraven i rybník Labuť do své dnešní rozlohy 62 ha. Bažiny byly vysušeny a stavba široké hráze prý stála 100 kop grošů.
  Tak jako mnoho jiných míst i Žinkovy potkaly špatné časy, a to roku 1684, kdy část Žinkov zcela vyhořela i s kostelem sv. Václava. Velký oheň zachvátil obec také roku 1743, kdy plamenům padla za oběť celá polovina městečka, a poslední velký požár roku 1902 připravil o střechu nad hlavou 12 rodin. Po ničivém požáru v roce 1684 vznikly nové Žinkovy, s domky opatřenými zděnými vjezdy, opraveným kostelem a vysázenými okrasnými stromy. Obec postupně ozvláštnily dvě stavby: v roce 1783 dal František Josef hrabě z Wrtby obnovit bývalou „starou panskou lázeň“, která sloužila k obnově sil úředníků panství. V roce 1803 byl pak postaven vinopal, kde pro poddané pálili kořalku.

  Samozřejmě zde byl i pivovar, jehož historie začíná v druhé polovině 16. století. Klenovci v té době vařili bílé pšeničné pivo a panský velkostatek měl k němu předkupní právo. Tak vznikla budova „panský dům“ , opatřena šenkem s povinným čepováním piva a pálenky. Dům se stal zájezdním hostincem až do počátku 19. století a dnes na jeho místě stojí hotel Zlatý jelen.

  Požárů byl uchráněn žinkovský zámek, jehož historie začíná roku 1559, kdy si jeden z pánů z Klenové, zvaný Šebestián, postavil v Žinkovech dům. Tvrz stála v rovině a obklopoval ji vodní příkop zásobovaný ze žinkovského rybníka, v němž bývaly nasazeny ryby. Tvrz s předhradím spojoval padací most. Mezi roky 1624-42 byl v místech tvrze vystaven nový zámek, který byl postupně dostavěn do trojkřídlé barokní budovy upravované v klasicismu.

  Rozlehlý zámecký areál je malebně položen na břehu rybníka a největšími změnami prošel po r. 1897, kdy koupil Žinkovy architekt rytíř Karel Wesselý, jenž dal již adaptovaný zámek přestavět v romantické pseudoslohové sídlo v duchu české renesance. Příkop starého feudálního sídla byl zasypán a za zámkem vznikl rozsáhlý park. K posledním vlastníkům žinkovského velkostatku patřil Jeroným hrabě z Colloredo – Mansfelda, od něhož zboží koupil v r. 1916 průmyslník Karel Škoda.

  Poté zámek přešel do vlastnictví tehdejšího ROH a byl hojně využíván pro rekreaci pracujících. Bohužel se tato, pro žinkovský zámek nejslavnější doba, neblaze podepsala na vnitřním zařízení zámku. Od r. 1999 je zámek opět v soukromých rukou a doufejme, že mu navrátí jeho zašlou slávu.

  Mezi další kulturní památky provázející Žinkovské po staletí patří i původně gotický kostel Sv. Václava který stojí v centru návsi.

  Jako farní byl připomínán již k r. 1352. R 1734 vyhořel a o rok později byla postavena nákladem Marie Terezie, hraběnky z Vrtby, rozené ze Steinau, zcela nová barokní svatyně. Architektonický návrh je přisuzován staviteli F.J. Préemu. Unikátní bohatou sochařskou výzdobu stavby a kostelního areálu vytvořil proslulý L. Widmann.

  Nelze opomenout ani další stavbu spojenou se slavnou osobností a to budovu ve které se dnes nachází Domov klidného stáří. Svého času nesla jméno „Dům odpočinku Hany Benešové“, který byl za velké slávy a účasti tehdejších členů vlády otevřen na svatováclavskou pouť r. 1947.

 

 • Příchovice

První zmínka o Příchovicích je z roku 1328, kdy je uváděn Dluhomil z Příchovic.      Příchovští z Příchovic byli stará česká vladycká rodina, která měla v erbu tři husí krky se zlatými zobáky, které směřovaly do rohů červeného štítu. Na Příchovicích vládli až do roku 1575.

Pak nastalo období, kdy se příchovské panství častěji prodávalo. Určitou dobu zde vládl i rod Švihovských z Rýznberka. Od roku 1716 zaujímá významné místo v dějinách Příchovic Antonín Jindřich Henigar ze Seeberka. Původně vlastnil Horšice, ale po přikoupení Příchovic, k nimž patřily i Radkovice, Kucíny a Týniště, přesídlil do Příchovic a zde si nechal postavit v letech 1718-1719 barokní zámek. K jeho stavbě pozval význačného architekta Jakuba Augustona mladšího.

V roce 1784 kupuje panství Příchovice hrabě Hugo Damián Ervín Schönborn z Wiesentheidu. Tento původem německý rod vlastnil v Čechách četná sídla. Na panství příchovském se vystřídalo několik potomků tohoto rodu. Posledním majitelem byl Karel Schönborn až do roku 1926, kdy proběhla parcelace.

 Zámek je krásnou historickou památkou, nyní ve vlastnictví restituentů a začíná sloužit umění. Obec řídí obecní zastupitelstvo. Příchovice, Kucíny a Zálesí tvoří správní jednotku, kde je celkem 979 obyvatel - v Příchovicích 795, Kucínech 113 a v Zálesí 71. Vedle staré zástavby se staví moderní domy, v obci je kanalizace, vodovod a plyn. Tradicí je dlouholetá aktivní činnost spolků. Sbor dobrovolných hasičů v roce 2005 oslavil 100 let svého trvání. TJ Příchovice reprezentuje obec v národní házené. Od nejmladších žáků a žaček po dorost a družstva mužů dosahují velmi dobrých výsledků. Moderní sportovní areál jim dává nejlepší podmínky. Myslivecké sdružení vybudovalo stylový areál za obcí "Na Sušárně".

V obci je rozvinuté soukromé podnikání a pro občany pracovní místa v menších výrobních objektech. Mateřská škola má kapacitu 30 dětí, do základní školy dochází děti do Přeštic.

Spolu s Přešticemi se obec Příchovice podílela na otevření vycházkové stezky v okolí Přeštic a Příchovic. Příchovické památky - Svatolambertské lázně, sv. Vojtěch, kaplička u sv.Anny s chráněnou lípou, barokní zámek a regulovaný potok - jsou hojně navštěvovaná místa. V období adventu je u paní Andrlíkové vystaven její vlastnoručně vyřezaný betlém, kam přicházejí malí i velcí obdivovatelé tohoto díla.

V roce 2003 předal starostovi obce dekret o užívání nového znaku Příchovic předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pan Lubomír Zaorálek. Hlavním symbolem znaku jsou tři husí krky vyrůstající ze zlaté koruny (převzato z původního znaku Příchovských z Příchovic). Stříbrná orlice připomíná pány Švihovské z Rýznberka a veslo je jeden z atributů sv. Vojtěcha, který je hlavní postavou nejstarší pověsti a váže se k lesu Ticholovci. Od roku 2004 vydává obecní úřad PŘÍCHOVlCKÉ NOVINY, kde se občané seznamují s prací OÚ, spolků, s historií a současným děním ve vesnici.